Smaller Default Larger

pakovanje-krvOvaj deo postupka mikrobiološkog pregleda je veoma važan jer se nepravilno upakovanim bolesničkim materijalom može zaraziti veliki broj ljudi koji sa istim dođu u dodir, pa je zato neophodno da se poštuju sledeća pravila:

1. posude u kojima se nalazi klinički materijal moraju biti dobro i bezbedno zatvorene. Na posude sa materijalom se prethodno nalepi etiketa sa tačnom oznakom (broj protokola, ime i prezime bolesnika) ili podaci direktno ispišu na posudu olovkom za pisanje po staklu, a posuda se šalje sa sprovodnim listom sa svim podacima i vrstom materijala.

2. svaki uzorak koji se šalje na pregled mora biti propraćen sprovodnim listom koji predstavlja prateću dokumentaciju o materijalu. Pored osnovnih podataka o bolesniku (ime i prezime, starost, zanimanje) sprovodni list treba da sadrži i precizne podatke o poreklu i prirodi materijala, datum i čas uzimanja, vrsti pregleda koji se traži, uputnu dijagnozu, podatak o prethodnoj antimikrobnoj terapiji, podatak o tome ko šalje materijal (zdrastvena ustanova, ordinirajući lekar) kao i ostale pojedinosti neophodne za pravilnu obradu materijala.